Inschrijven.nl

Privacyverklaring

Het bedrijf Iwan.nl B.V. is eigenaar van de website Inschrijven.nl.
Iwan.nl B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen wij u daarom informeren over hoe wij met uw gegevens omgaan. Hierbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wet- en regelgeving.

Doeleinden
Inschrijven.nl is een website die inschrijfformulieren voor (sport)evenementen faciliteert. Hierbij is de organisatie de verwerkingsverantwoordelijke en Iwan.nl B.V. de verwerker in de zin van de AVG.
Iwan.nl B.V. sluit altijd een verwerkersovereenkomst af met de organisatie voordat gebruik gemaakt kan worden van een inschrijfformulier op Inschrijven.nl
Alleen de organisatie van het evenement waarvoor u zich inschrijft krijgt de beschikking over de gegevens die u invult en de organisatie is verder verantwoordelijk wat zij met deze gegevens doen.
Het is optioneel mogelijk een profiel op Inschrijven.nl aan te maken, zodat u hiermee versneld kunt inschrijven, omdat gegevens dan automatisch voor u worden ingevuld. Deze profielgegevens worden beheerd door Inschrijven.nl zelf.

Persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens worden gevraagd in een inschrijfformulier en worden opgeslagen hangt helemaal af van de wensen van de organisator.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken inschrijfgegevens niet aan derden, tenzij de organisator van het evenement daar specifiek om vraagt en toestemming voor geeft.
De organisatie is eigenaar van de ingevulde (persoons)gegevens en verder zelf verantwoordelijk voor het gebruik hiervan.
Voor sommige evenementen wordt ook de betaling geregeld. Om een betaling te kunnen doen worden alleen de hiervoor noodzakelijke (rekening)gegevens verstrekt aan een betaaldienstverlener.
Optioneel kan een profiel op Inschrijven.nl worden aangemaakt. Ook de hier ingevulde gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Bewaartermijnen
Inschrijfgegegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard. Een organisatie bepaalt zelf hoe lang ze deze gegevens willen bewaren. Organisatoren kunnen zelf persoonsgegevens wijzigen en (permanent) verwijderen.

Cookies
Inschrijven.nl gebruikt (functionele) cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds opnieuw hoeft in te vullen (zoals gegevens uit uw profiel).
Met andere bedrijven die cookies plaatsen (Google Analytics) hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaring.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
Daarnaast worden de beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd en geëvalueerd. Ook wordt er gebruik gemaakt van een SSL-certificaat ten behoeve van een veilige overdracht van gegevens en communicatie.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het e-mailadres privacy@inschrijven.nl

Rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens op Inschrijven.nl. Als dit uw inschrijving voor een evenement betreft dient u contact op te nemen met de organisator, aangezien zij verwerkingsverantwoordelijke zijn.
Lukt het niet contact te leggen met de organisator of zij geven geen vervolg aan uw verzoek, neem dan contact op via het e-mailadres privacy@inschrijven.nl.
Wij zorgen er dan voor dat uw verzoek binnen 30 dagen wordt verwerkt. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.
Heeft u een profiel aangemaakt op Inschrijven.nl dan kunt u uw profielgegevens zelf bekijken, wijzigen of verwijderen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen
Mocht u na het doornemen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres privacy@inschrijven.nl.

Laatst gewijzigd op: 19 februari 2020